Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden van Bredewijn kantoormeubelen BV, gevestigd te 1822 BN Alkmaar aan de Berenkoog 95, inschrijving Kamer van Koophandel te Alkmaar, dossiernummer: 62567152.

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen en overeenkomsten door Bredewijn kantoormeubelen BV uitgebracht, uitgevoerd of aangegaan tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2 Acceptatie van een offerte en/of verstrekking van een opdracht houdt uitdrukkelijk in de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden waarbij de klant afstand doet van eventuele toepasselijkheid van eigen voorwaarden. Een door de klant gedaan beroep op gewoonterecht is niet toegestaan.

1.3 De klant met wie eerder op basis van de onderhavige voorwaarden is gecontracteerd wordt geacht met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op alle later met Bredewijn kantoormeubelen BV gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.

Artikel 2: Aanbiedingen

2.1 Alle offertes van Bredewijn kantoormeubelen BV zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk door Bredewijn kantoormeubelen BV schriftelijk anders is aangegeven.

2.2 Opdrachten en wijzigingen zijn pas bindend indien Bredewijn kantoormeubelen BV deze heeft aanvaard of bekrachtigd, al dan niet bij geschrifte. Onverlet het vorenopgemerkte vervalt een offerte in ieder geval na 10 werkdagen na dagtekening daarvan.

2.3 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig deel van de totale prijs.

2.4 Voor zover niet anders is overeengekomen zijn de prijzen voor levering af magazijn.

2.5 Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de aanbieding en/of opdracht geldende prijzen en gelden uitsluiten op de dag van aanbieding. Indien na de datum van aanbieding één of meer der kostprijsfactoren een verhoging ondergaat is Bredewijn kantoormeubelen BV gerechtigd de aangeboden prijs dienovereenkomstig te verhogen.

2.6 Elke aanbieding is tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, gebaseerd op levering onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.

2.7 Indien en voorzover maatvoeringen door de koper zijn opgegeven is de juistheid daarvan geheel voor rekening en risico van de koper. Eventuele veranderingen welke hun oorzaak vinden in een onjuiste opgave van de maatvoering zijn voor rekening van de koper.

2.8 De koper dient personeel van zowel Bredewijn kantoormeubelen BV alsook door haar in te schakelen derden waar nodig de vrije toegang te verstrekken voor het uitvoeren van werkzaamheden.

2.9 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geldt de contractuele op- of afleveringsdatum als streefdatum en niet als fatale datum.

Artikel 3: Betaling

3.1 Betaling van het verkoopbedrag minus een eventueel voldaan aanbetalingbedrag dient te geschieden bij levering zonder dat enig beroep kan worden gedaan op opschorting, compensatie, aftrek, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.2 In het geval een factuur voor het aankoopbedrag wordt toegezonden is de betalingstermijn binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij op de factuur een andere betalingstermijn is aangegeven.

3.3 Afwijkende betalingsafspraken gelden slechts indien zij tussen Bredewijn kantoormeubelen BV en de klant schriftelijk zijn overeengekomen.

3.4 Behoudens tegenbewijs dient te worden uitgegaan van de juistheid van de door Bredewijn kantoormeubelen BV opgestelde facturen en factuuroverzichten.

3.5 Indien de klant niet binnen de overeengekomen betaaltermijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Bredewijn kantoormeubelen BV zonder enige ingebrekestelling het recht de klant over het gehele verschuldigde bedrag alsmede de wettelijke rente, vermeerderd met 2% (twee procent), vanaf de vervaldag van de desbetreffende factuur in rekening te brengen. Alle incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door niet-betalen van de klant veroorzaakt, zijn voor rekening van de klant. De buitengerechtigde incassokosten bedragen 15% (vijftien procent) van de hoofdsom met een minimum van € 226,-.

3.6 Bredewijn kantoormeubelen BV is te allen tijde, ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gerechtigd voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen en de uitvoering van de overeenkomst te staken, indien deze zekerheid niet kan worden gegeven. In dat geval heeft de koper de keuze tussen contante betaling van de te leveren zaken/te verrichten werkzaamheden onder verrekening van een eventueel betaald voorschot, en annulering van de overeenkomst, met inachtneming van het in artikel 3.8 bepaalde.

3.7 Betalingen die vanwege de klant aan Bredewijn kantoormeubelen BV plaatsvinden worden in alle gevallen aangewend tot afdoening van de oudste ten laste van de klant nog openstaande post, met inbegrip van de daarop gevallen vertragingsrente en kosten.

3.8 Bij het uitblijven van betaling op het moment van levering is het voor Bredewijn kantoormeubelen BV mogelijk om niet over te gaan tot de daadwerkelijke levering. Indien en voorzover Bredewijn kantoormeubelen BV niet overgaat tot levering is de klant gehouden aan Bredewijn kantoormeubelen BV de kosten van transport en een bedrag van € 45,- per dag, of gedeelte van een dag, totdat levering plaatsvindt ter vergoeding van de kosten die Bredewijn kantoormeubelen BV heeft wegens opslag van de zaak/zaken te voldoen.

Artikel 4: Eigendomsovergang, risico en levering

4.1 Onder levering wordt verstaan de feitelijke terbeschikkingstelling aan de klant of personen die in de risicosfeer van de klant liggen. Het risico der gekochte zaken is vanaf het moment van levering aan het door de klant opgegeven adres voor rekening van de klant. Bredewijn kantoormeubelen BV is tot geen vrijwaring, hoe ook genaamd, gehouden.

4.2 De eigendom der geleverde zaken gaat pas aan klant over nadat de koopprijs, eventueel verhoogd met rente en kosten is voldaan. De eigendom gaat niet over door enkele overdracht der zaken. Indien de klant de geleverde maar door hem aan Bredewijn kantoormeubelen BV niet volledig betaalde zaken overdraagt, in gebruik en/of in pand geeft, en/of ingeval van zijn faillissement of surséance van betaling, of beslaglegging geen schriftelijke melding daarvan doet aan Bredewijn kantoormeubelen BV binnen 5 dagen daarna, verbeurt de klant een niet voor matiging vatbare boete van ten minste drie maal de niet betaalde geldsom.

Artikel 5: Reclamaties, klachten en garantie

5.1 Aangezien Bredewijn kantoormeubelen BV gebruikte goederen verkoopt zal de klant pas dan reclameren indien zaken met uiterlijk zichtbare ernstige schade, door Bredewijn kantoormeubelen BV worden afgeleverd, zonder dat Bredewijn kantoormeubelen BV klant hiervan vooraf op de hoogte heeft gesteld en/of de klant deze heeft waargenomen op het moment van aankoop van de goederen. Indien de klant wenst te reclameren dan dient de klant dit direct daarna of binnen 24 uren na ontvangst/oplevering van de zaken/werkzaamheden bij Bredewijn kantoormeubelen BV te reclameren. Bij zaken welke door of namens de koper zelf worden vewerkt en/of bewerkt dient de koper zich onmiddellijk bij de ontvangst van deze zaken van de goede staat daarvan te overtuigen. Indien de schade / het gebrek niet uiterlijk waarneembaar is dient de klant binnen twee weken na ontvangst van de zaken of oplevering van het werk schriftelijk te reclameren. De reclamatie zal moeten behelzen een omschrijving van de grieven en geconstateerde gebreken. Onder reclamaties worden verstaan alle grieven wegens hoedanigheid van geleverde zaken, materialen of van uitvoering van werk.

5.2 Geringe in de handel toelaatbaar geacht of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, breedte, kleuren, finish, maat, afwerking e.d. kunnen geen grond voor reclames opleveren, noch kleurafwijkingen van leverde zaken gekocht op staal of monster. Indien de klant zelf door Bredewijn kantoormeubelen BV geleverde zaken monteert, dient de klant zich vóór montage van de goede staat daarvan te overtuigen. Nà montage door de klant, vervalt elke aanspraak op zichtbare afwijkingen.

5.3 Het in artikel 5.1 bepaalde geldt tevens voor reclamaties op factuurbedragen zij het dat deze dan binnen 14 dagen na factuurdatum middels aangetekend en gemotiveerd schrijven moeten zijn ingediend bij Bredewijn kantoormeubelen BV.

5.4 Reclamaties op andere wijze aan tussenpersonen of wederverkopers gedaan, dan wel later tot Bredewijn kantoormeubelen BV gekomen, zijn van generlei waarde en kunnen geen enkel rechtsgevolg teweeg brengen.

5.5 Ieder recht van reclamatie vervalt indien bovengenoemde termijnen niet in acht wordt genomen alsmede indien derden werkzaamheden aan zaken en/of materialen door Bredewijn kantoormeubelen BV hebben verricht.

5.6 Reclamaties geven de klant nimmer het recht om compensatie of schuldvergelijking toe te passen.

5.7 Tenzij Bredewijn kantoormeubelen BV zich uitdrukkelijk hiermee akkoord heeft verklaard, staat het de klant niet vrij om zaken aan Bredewijn kantoormeubelen BV te retourneren.

5.8 Indien door de fabrikant van de geleverde zaken een verdergaande garantie wordt gegeven aan Bredewijn kantoormeubelen BV, zal deze garantie ook gelden voor de klant, indien de leverancier beslist dat de reclamatie terecht is.

5.9 Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken of uitgevoerd werk. Onoordeelkundig handelen van of onvoldoende zorg voor de geleverde zaken sluit elke reclamatie uit en doet garanties en andere waarboren vervallen. Noch aan een verkleuring van hout, kunststof, textiel of vezelstoffen welke uit technisch oogpunt niet te voorkomen is of welke volgen handelsusance algemeen wordt toegelaten noch aan ondergeschikte afwijking van andere aard kan een klant het recht ontlenen op vervanging, herstel of schadevergoeding.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1 Bredewijn kantoormeubelen BV is nimmer aansprakelijk voor direct of indirect geleden schade, bedrijf- en/of stagnatieschade, daaronder begrepen vertraging in de levering van zaken en/of oplevering van het werk, ontstaan door gebreken aan de geleverde goederen en/of door Bredewijn kantoormeubelen BV verrichte werkzaamheden, behoudens opzet en/of grote schuld zijdens Bredewijn kantoormeubelen BV.

6.2 Bredewijn kantoormeubelen BV zal nimmer gehouden zijn tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook en door welke oorzaak dan ook, hoger dan het totaalbedrag van de transactie tussen Bredewijn kantoormeubelen BV en de klant.

6.3 Indien en voorzover Bredewijn kantoormeubelen BV zich niet op enige exoneratie zal kunnen beroepen is zij enkel gehouden tot vergoeding van schade tot het bedrag waarvoor haar aansprakelijkheidsverzekering dekking biedt.

6.4 De klant vrijwaart Bredewijn kantoormeubelen BV uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden, waaronder begrepen het personeel van de klant, tot vergoeding van alle schade in welke vorm dan ook door deze derden geleden.

6.5 Ieder recht van reclame vervalt indien bovengenoemde termijnen niet in acht worden genomen.

6.6 Reclames geven de klant nimmer het recht nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, compensatie of schuldvergelijking toe te passen.

Artikel 7: Overmacht/Niet toerekenbare tekortkoming

7.1 Indien voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat (verdere) uitvoering der overeenkomst voor Bredewijn kantoormeubelen BV niet mogelijk is als gevolg van overmacht, heeft Bredewijn kantoormeubelen BV het recht, zonder alsdan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden.

7.2 Als overmacht zal gelden elke omstandigheid buiten toedoen van Bredewijn kantoormeubelen BV, waardoor de normale uitvoering der overeenkomst wordt verhinderd waarbij in het bijzonder wordt gedacht aan weersomstandigheden, maar het omvat in ieder geval ook stakingen, oorlogen, molest- brand- en waterschade, defecten aan machinerieën, belemmering of vertraging in/van het transport van materialen of te leveren zaken, maatregelen van de overheid evenals de gevolgen hiervan. Tevens wordt als overmacht beschouwd het niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen door de leveranciers van Bredewijn kantoormeubelen BV en in het algemeen alle andere gebeurtenissen die zich aan de controle van Bredewijn kantoormeubelen BV onttrekken, waaronder ziekte bij het personeel van Bredewijn kantoormeubelen BV, haar leverancier(s) en/of door haar in te schakelen derden.

Artikel 8: Ontbinding

8.1 Indien de klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, alsmede in geval van faillissement of surcéance van betaling van de klant of haar bedrijf, wordt hij/zij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Bredewijn kantoormeubelen BV het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, te hare keuze, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is, doch onverminderd de haar toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering, welke Bredewijn kantoormeubelen BV ten laste van de klant heeft of krijgt dadelijk en ineens opzegbaar.

8.2 Indien de klant een gegeven opdracht annuleert, om welke reden dan ook, is hij/zij aan Bredewijn kantoormeubelen BV, tenzij Bredewijn kantoormeubelen BV nakoming wenst, een schadevergoeding verschuldigd van 25% van hetgeen de klant bij uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, alles onverminderd het recht van Bredewijn kantoormeubelen BV op vergoeding wegens winstderving en uit de annulering ontstane schade.

Artikel 9: Geschillen

De gerechtelijke instanties in het arrondissement Alkmaar zijn bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van tussen Bredewijn kantoormeubelen BV en haar klanten bestaande geschillen.

Artikel 10: Toepasselijk recht

Het Nederlandse recht is van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten door Bredewijn kantoormeubelen BV gedaan of aangegaan.

Artikel 11: Slotbepaling

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Bredewijn kantoormeubelen BV en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

 

nieuw & z.g.a.n. kantoormeubilair